0297 -  547 000        info@plakkaatje.nl

ALgemene voorwaarden plakkaatje

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtnemer: PlakKaatje of StickerMaatje.

StickerMaatje is een handelsnaam van PlakKaatje,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52484874

1.2  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke

persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het

verrichten van werkzaamheden of levering van zaken.

De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de

omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan de

opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer alsdan onder deze

voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

1.3  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het

verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van zaken, in welke vorm dan ook

gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of

afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld

in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het

vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van stickers en

reclameproducties, of delen daarvan in de ruimste zin des woords.

1.5 Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer

zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.

1.6 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of

bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of

voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.7 De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst

werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later

met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: OFFERTES

2.1  Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer
zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard.

Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

2.2  Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever

zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en

vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

2.3  De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische

beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en

blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

2.4  De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN WIJZIGING IN

GEGEVEN OPDRACHTEN

3.1  Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling, schriftelijk of digitaal heeft bevestigd

de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit

de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partijen.

3.2  De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen

door de opdrachtnemer van zijn mededelingen.

3.3  Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de

aanvaarding daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden

geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de inhoud van de opdracht.

3.4  Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor

het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde

energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.5  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld

in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in

rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever

en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen

een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende

werkzaamheden.

3.6  De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de

opdracht meewerken, indien en voorzover de inhoud van de door hem te leveren

prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 4: OPZEGGING EN ANNULERING

4.1  De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling

of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever

in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd,

hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste

verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens

naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de

voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds

verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij middels beslaglegging,

ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen

of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens

oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake

van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

4.2  De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de

opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de

hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt

begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht

de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder

die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen

diensten en opslagkosten.

Artikel 5: GEGEVENS EN ZAKEN OPDRACHTGEVER; RISICO

5.1  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer

nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht

in de gewenste vorm ter beschikking komen van de opdrachtnemer.

5.2  De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de

verstrekking aan de opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een

fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt

gemaakt.

5.3  De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het

moment dat de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan.

5.4  Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft

de opdrachtnemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst

is vereist, het recht de opdracht terug te geven.

5.5 I ndien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde

gegevens en zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de

opdracht aan de opdrachtgever geretourneerd.

5.6  De opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van

de opdrachtgever afkomstige zaken en/of gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de

opdrachtnemer geacht aan deze verplichting voldaan te hebben.

5.7  Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of

derden opgeslagen zaken en/of gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever,

behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de

opdrachtnemer.

5.8  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden

verband houdende met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande

leden bedoelde zaken en/of gegevens.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1  Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband

houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig

de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de

opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of

niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende

omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid

en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering

van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.

6.2  De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de

schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

6.3  De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde

schade aansprakelijk te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan.

6.4  Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens

vervoer of verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de

verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden,

behoudens indien er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de

opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van

data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met

behulp van enig technisch middel.

6.5  Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na

aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan

andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is steeds voor de opdrachtgever.

6.6 Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken niet binnen

dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die

opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor

rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die

direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden
of leveringen samenhangen.

6.8  De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan de

opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk is akkoord gegaan.

Artikel 7: WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

7.1  De opdrachtnemer zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten

werkzaamheden op zorgvuldige wijze, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap,

uitvoeren.

7.2  De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat aan te leveren objecten als voertuigen en
borden en dergelijke schoon zijn en vrij van oude bestickering. De opdrachtnemer is gerechtigd 

schoonmaakkosten door te berekenen indien dit niet het geval is.

7.3  Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van reclameborden, lichtbakken

en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel

benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of

andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle

schade die mocht ontstaan indien een dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts

betekent deze omstandigheid niet dat de opdrachtnemer aan enigerlei uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting niet voldaan heeft.

7.4  De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de gegeven opdracht wordt uitgevoerd,

een en ander in de ruimste zin des woords. Dit laat onverlet, dat de opdrachtgever er

jegens de opdrachtnemer voor in staat, dat in het geval de werkzaamheden (mede)

omvatten het aanbrengen van zaken aan of op andere zaken, deze andere zaken

hiervoor geschikt zijn. Enige onderzoeksplicht ter zake rust uitsluitend op de

opdrachtgever. Dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht

behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijk overeenkomst anders blijkt. Met

betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten en muren geldt dat enige

beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende

werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die

zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

7.5  Indien en voor zover de opdracht werkzaamheden omvat met betrekking tot stellages

die in de bodem verankerd zijn of worden, staat de opdrachtgever ervoor in dat er

geen kabels, leidingen, buizen, stol of andere obstakels ter plekke in de bodem

aanwezig zijn. De opdrachtgever heeft op dit punt een onderzoeksplicht.
De opdrachtgever staat er voor in dat het terrein (nagenoeg) vlak is, verhard is en dat er
geen obstakels, begroeiing of andere

zaken aanwezig zijn die de uitvoering van de werkzaamheden zouden kunnen

bemoeilijken. Indien de opdrachtnemer zulks nodig zou achten, is hij vrij zonder

toestemming van de opdrachtgever dergelijke zaken te (laten) verwijderen, welke

werkzaamheden als meerprijs bij de opdrachtgever in rekening zullen worden

gebracht.

7.6  Indien op verzoek van de opdrachtgever de opdrachtnemer de opdracht uitvoert met

behulp of met verwerking van door de opdrachtgever aangeleverde materialen of

halffabrikaten, gebeurt zulks geheel voor risico van de opdrachtgever. Met name,

maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, betreft dit houdbaarheid, hechting,

slijtvastheid, licht- en kleurechtheid van de door de opdrachtnemer op dergelijke wijze

vervaardigde of bewerkte zaken.

7.7  De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer op bijzondere moeilijkheden of

gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem

aangeleverde materialen en producten te wijzen.

7.8  De opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de

wijze waarop aan de uitvoering vorm gegeven wordt, in te lichten, tenzij dit in strijd is

met de aard van de opdracht.

7.9  De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de

opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij

hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige

uitvoering van de opdracht bevordert.

7.10  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer werkzaamheden

zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden

zoals omschreven in of volgend uit de aanvaarding van de opdracht, wordt aan de

daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer

het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever

zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg

tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Artikel 8: OVERMACHT

8.1  Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder

begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie,

burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen,

waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring

en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan

machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door

derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de

opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort

totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

8.2  Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit

veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan

worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het

recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.3  De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel

zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding

van enige schade.

Artikel 9: (DRUK-)PROEVEN

9.1  De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter

beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en

gebreken te controleren en zijn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.

9.2  Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de

opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden

werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

9.3  Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting

geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.

Artikel 10: AUTEURSRECHTEN ETC.

10.1  De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de

opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden

krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale

regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom,

dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever

vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden

krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.

10.2  Alle bij de uitvoering van de opdracht totstandgekomen zaken en werken worden

geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot

stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op

ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij

uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht

bedoelde eindproducten. Het in de vorige twee volzinnen bepaalde geldt ook

indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de

offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

10.3  Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van de opdrachtnemer

afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en

blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer toebehoren.
De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht na betaling van de opdracht.

Artikel 11: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

11.1  Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes worden door de

opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij voor de opstelling ervan specifiek

onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de

omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard

gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.

11.2  Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte

werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer.

Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle

werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden

gebracht.

11.3  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn

voor rekening van de opdrachtgever.

11.4  De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in

rekening gebracht. Deze kosten bestaan onder meer uit de prijzen van de te

verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en

verzekeringskosten.

11.5  Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn

toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of

mindergeleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in

mindering gebracht.

11.6  Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door

de overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn

voor rekening van de opdrachtgever.

11.7  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen

tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog

onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende

factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter

zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder

overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een

maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden

zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van

de opdracht kan worden besloten.

11.8  Indien de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer wordt opgeschort of

beëindigd, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment

van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 12: EIGENDOM HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN ETC.

12.1  Alle door de opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht

vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven

in eigendom toebehoren aan de opdrachtnemer, ook als deze als aparte post op de

offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

12.2  De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken aan de

opdrachtgever af te geven.

12.3  De opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid bedoelde zaken, alsmede

resten, zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en

producten voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever

overeenkomen dat deze zaken door de opdrachtnemer zullen worden bewaard,

geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de

opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

13.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter

plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.

13.2  Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve

betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste

termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn,

eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

13.3  De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn

vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis

van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid

niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd

vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

13.4  De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer,

gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige

aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

13.5  Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor

de opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen

uiterste leveringstermijn de overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting

vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals

die zijn omschreven in de artikelen 9 en 17. Zij vervalt ook in de situaties die beschreven

worden in de artikelen 4, 8 en 18.

Artikel 14: ONDERZOEK BIJ AFLEVERING; AFWIJKINGEN

14.1  De opdrachtgever is verplicht terstond na de aflevering van de diensten en/of zaken

grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en

overeenkomstig de opdracht is.

14.2  De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en

overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of

een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,

aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen

bewerken.

14.3  Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of

vervoeren van zaken.

14.4  Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur,

van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een (druk-)proef brengen geen

verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden

voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of

schadevergoeding.

14.5  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of

een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben,

worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 15: RECLAME

15.1  Een reclame met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden

of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, dient de opdrachtgever binnen

zeven dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum

schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

15.2  Indien de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of

had hoeven ontdekken, dient de opdrachtgever binnen zeven dagen na de ontdekking

van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de opdrachtnemer mede te delen.

15.3  In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 14 komt aan de

opdrachtgever nooit enige recht van reclame toe.

15.4  Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het

recht van reclame.

15.5  Reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

15.6  Ingeval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen

aanpassing van het bedrag van zijn declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten

van werkzaamheden waarvan het resultaat afgekeurd is, en de vervanging van de

geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat

deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

Artikel 16: GARANTIE

16.1  Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk

uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting

en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de

opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door

ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de

levering aangebrachte veranderingen.

16.2  De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde

zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder

strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte

garantie.

16.3  De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde

zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende

garantie.

16.4  Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover

tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17: BETALING

17.1  De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij

een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de

opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is genomen, geldt het volgende.

Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zijn geschied binnen

dertig dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste

van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of postbankrekening, waarbij als betaling 

slechts zal gelden de mededeling van de betreffende bankinstelling dat het factuurbedrag is

bijgeschreven op de aangewezen rekening. Betaling geschiedt netto en zonder enig recht op

korting, schuldvergelijking of opschorting.

17.2  De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na

aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de

betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die

van films en (druk)proeven.

17.3  Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is hij

van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de

opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en heeft de

opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelijke

rente bij handelsovereenkomsten” in rekening te brengen tot op de datum van de

algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de

opdrachtnemer heeft.

17.4  Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan

de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van

iedere opdracht opschorten.

17.5  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van

enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de

opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het

verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,= exclusief omzetbelasting.

17.6  Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van

vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande

vordering (factuur).

17.7  De in de leden 3 en 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van

vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

17.8  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle

opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen

zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 18: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

18.1  De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich

heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld

in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te

geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer

heeft voldaan.

18.2  Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever

geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever

aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht,

heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van

beschikking over genoemde zaken stellen.

18.3  De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken van de

opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de

opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere

zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken

hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet op eisbare en

voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 19: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

19.1  Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit

voortspruitende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Offertes,

aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn

gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd.

19.2  Een geschil is aanwezig, wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is.